Pravidla ochrany osobních údajů

jako příloha č. 1 Podmínek použití webu pro aplikaci Spolucesty (dále jen "Aplikace")

vydaná soukromým podnikatelem Miroslavem Demčákem, IČ: 76334589, se sídlem Praha 3, Žižkov, Baranova 1374/17, podnikající na základě živnostenského zákona, zápis v živnostenském rejstříku u živnostenského úřadu - Úřadu městské části Praha 3, kontaktní údaje: spolucesty.cz a/nebo spolucesty.sk, emailová adresa: admin@spolucesty.cz.

I. Základní ustanovení

  1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen "POÚ") upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele v souvislosti, nebo na základě smlouvy o udělení licence k Aplikaci dle § 2358 občanského zákoníku prostřednictvím Online platformy. Tato POÚ jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, kterými se řídí každá smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem.

II. Ochrana osobních údajů Uživatele

  1. Ochrana osobních údajů Uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Provozovatel jakožto správce osobních údajů učinil před vydáním Podmínek oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod ev. č. 00070987.
  3. Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, datum narození, věk, pohlaví, emailová adresa, sexuální orientace, okres bydliště, vzdělání, výška, volba důvodu spolucestování, alkohol, kouření, osobní fotografie (nepovinná) (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
  4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, pro účely vedení Uživatelského účtu, pro seznámení s jinými Uživateli a pro personalizaci reklam.
  5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při Registraci, ve svém Uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě.
  6. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
  8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a za jakým účelem budou zpracovány.
  9. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
    • a) požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
    • b) požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  11. Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to smazáním svého Uživatelského účtu.

III. Posílání obchodních sdělení (newsletterů)

  1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele na email. adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na email. adresu Uživatele. Tento souhlas může Uživatel odvolat dle pokynu zaslaného v e-mailu nebo smazáním Uživatelského účtu.

IV. Doručování

  1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou Uživatelem v Registraci, popř. v Uživatelském účtu Uživatele, a na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.

V. Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. V těchto POÚ, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
  3. V případě, že jsou tyto POÚ k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
  4. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.
  5. Tato pravidla jsou uložena a archivována Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto POÚ a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto POÚ Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena.
  6. V případě dotazu k těmto POÚ a smlouvě poskytne Provozovatel Uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.
  7. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 3, resp. Městského soudu v Praze.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2017