Podmínky použití webu

dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")
vydané soukromým podnikatelem Miroslavem Demčákem, IČ: 76334589, se sídlem Praha 3, Žižkov, Baranova 1374/17, podnikající na základě živnostenského zákona, zápis v živnostenském rejstříku u živnostenského úřadu - Úřadu městské části Praha 3, kontaktní údaje: spolucesty.cz a/nebo spolucesty.sk, emailová adresa: admin@spolucesty.cz.

I. Definice

 1. Podmínkami se rozumí tyto podmínky použití webu.
 2. Online platformou se rozumí webové rozhraní dostupné na adrese spolucesty.cz a/nebo spolucesty.sk.
 3. Aplikací se rozumí aplikace (software) s názvem Spolucesty dostupná na Online platformě, mezi jejíž hlavní funkcionality patří zprostředkování komunikace mezi cestovateli za účelem spolucestování a vzájemného seznamování, publikování příspěvků Uživatelů a vzájemné vyhledávání. Tuto Aplikaci je Uživatel oprávněn používat na základě licence od Provozovatele. Aplikace je dostupná ve 2 verzích: omezená verze Aplikace (bez nutnosti Registrace) a plnohodnotná verze Aplikace (podléhající Registraci).
 4. Provozovatelem Online platformy a Aplikace je soukromý podnikatel Miroslav Demčák, IČ: 76334589, se sídlem Praha 3, Žižkov, Baranova 1374/17. Provozovatel na Online platformě nevykonává činnost zprostředkování zaměstnání podle § 14 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
 5. Uživatelem se rozumí jakákoli fyzická osoba - spotřebitel, která používá plnohodnotnou verzi Aplikace, uzavřela s Provozovatelem Licenční smlouvu, popř. která má zájem o její uzavření; návštěvník Online platformy. Uživatel je subjektem údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jehož osobní údaje Provozovatel na základě dohody s Uživatelem zpracovává. Uživatelem se rozumí i osoba, která se pokouší užívat nebo vstupovat do jakékoli části Aplikace jinou cestou než podle těchto Podmínek.
 6. Registrací se rozumí dobrovolné poskytnutí vstupních údajů Uživatelem do registračního formuláře v Aplikaci, může zahrnovat i osobní údaje Uživatele, a umožňuje využívat plnohodnotnou verzi Aplikace.
 7. Uživatelským účtem se rozumí účet v Aplikaci zřízený pro konkrétního Uživatele. Přihlašovací údaje do Uživatelského účtu si Uživatel vytváří sám při Registraci. Uživatelský účet obsahuje (a) informace, které poskytl Uživateli Provozovatel, (b) informace, které uvedl Uživatel, (c) osobní údaje Uživatele, které Uživatel uvedl a souhlasí s jejich zpracováním v Aplikaci.
 8. Licencí (Licenční smlouvou) se rozumí oprávnění k užívání Aplikace, obsahu, software a jiným autorským dílům Provozovatele, které Provozovatel podle těchto Podmínek uděluje Uživateli. Vymezení Licence je uvedeno v čl. V. těchto Podmínek.
 9. 3. osobou se rozumí jakýkoliv jiný subjekt odlišný od Provozovatele či Uživatele.
 10. Inzerátem se rozumí příspěvek vložený Uživatelem obsahující minimálně sdělení, typ cesty, datum návratu, výběr pohlaví a sexuálních orientací (jiných Uživatelů, které Uživatel oslovuje) a Orientační cenu.
 11. Orientační cenou (zkráceně jen "Cena" nebo "Cena do") se rozumí odhadovaná cena, kterou by 3. osoba zaplatila během inzerované cesty.

II. Základní ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy k Aplikaci dle § 2358 občanského zákoníku prostřednictvím Online platformy. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem.

III. Používání Aplikace a uzavření smlouvy

 1. Uživatel, který neprovedl Registraci, má možnost používat Aplikaci bezplatně v omezené verzi, tj. v Aplikaci vyhledávat a zobrazovat inzeráty a má rovněž možnost provést Registraci.
 2. Chce-li Uživatel používat bezplatně plnohodnotnou verzi Aplikace, musí provést Registraci, a sice v těchto krocích: vyplnit v registračním formuláři svou emailovou adresu, následně svoji registraci potvrdit pomocí odkazu, který mu bude Online platformou doručen do jeho mailboxu, poté v registračním formuláři vyplnit své údaje, vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami a Pravidly ochrany osobních údajů. Registraci potvrdí kliknutím na tlačítko "Dokončit registraci". Smlouva na užívání plnohodnotné verze Aplikace je uzavřena okamžikem, kdy Uživatel provedl Registraci.
 3. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Uživatel je oprávněn vkládat inzeráty a fotografie.

IV. Uživatelský účet

 1. Uživatel je oprávněn používat plnohodnotnou verzi Aplikace na základě Registrace. Po Registraci je Uživateli vytvořen Uživatelský účet, v rámci něhož dochází ke komunikaci mezi (i) ním a Provozovatelem pro čerpání plnohodnotné verze Aplikace, (ii) mezi ním a jiným Uživatelem pro vzájemné sdělení svých kontaktních údajů.
 2. Při Registraci je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Provozovatel neodpovídá za případné škody porušené povinností Uživatele podle předchozí věty.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen emailovou adresou a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu 3. osobami.
 4. Provozovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj Uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti z licenční smlouvy a/nebo těchto Podmínek.

V. Licence

 1. Provozovatel uděluje Uživateli časově omezenou, územně neomezenou, nevýhradní, nepřenositelnou a bezplatnou licenci k užívání Aplikace či jejích částí. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Aplikace, a to s těmito omezeními:
  • a) Uživatel je oprávněn používat Aplikace na základě bezplatné Licence,
  • b) předmětem Licence je pouze závazek Provozovatele zprostředkovat příležitost pro komunikaci mezi Uživatelem a jiným Uživatelem; Provozovatel nijak nevstupuje do vztahu mezi nimi a tím pádem ani nenese odpovědnost za případné prodlení či škody, které mohou v smluvním vztahu mezi Uživateli nebo v souvislosti s tímto vztahem vzniknout,
  • c) Uživatel není oprávněn pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli části Aplikace, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla,
  • d) Uživatel je oprávněn používat Licenci pouze pro své osobní účely. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele licenci postoupit, udělit podlicenci ani nijak jinak s ní nakládat,
  • e) Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo právním předpisům.
  • f) Uživatel nesmí Aplikaci využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla.
  • g) Uživatel je oprávněn používat funkci "Nahlásit". Touto funkcí Uživatel oznamuje Provozovateli případy protiprávního obsahu Uživatele za účelem přijetí kroků podle čl. VI. odst. 2 těchto Podmínek.

VI. Autorská a jiná práva

 1. Uživatel je pouze oprávněn kopírovat, sdílet texty nebo jejich části, pokud uvede odkaz na webovou stránku Provozovatele.
 2. Za legálnost Uživatelem vloženého obsahu odpovídá Uživatel. Provozovatel do něho takového obsahu nijak nezasahuje s výjimkou případů, kdy je podle zákona k žádosti Uživatele povinen odstranit obsah, který je v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy (§ 5 odst. 1 zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti, v platném znění).
 3. Uživatel souhlasí, že Inzeráty s fotografiemi a osobními údaji, které poskytl, může Provozovatel zveřejnit na Online platformě, na sociálních sítích a jiných propagačních kanálech souvisejících s Aplikací.

VII. Vyloučení odpovědnosti

 1. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování Aplikace a jejímu poskytování Uživatelům v souladu s těmito Podmínkami.
 2. Aplikace je dostupná pouze přes rozhraní, které Provozovatel pro provozování Aplikace zvolil a nabízí. Uživatel není oprávněn přistupovat do Aplikace jinými způsoby.
 3. Online platforma je zprostředkovatelem příležitosti komunikace mezi Uživateli za účelem spolucestování a vzájemného seznamování. Provozovatel nijak nevstupuje do vztahu mezi nimi a tím pádem ani nenese odpovědnost za případné prodlení či škody, které mohou v smluvním vztahu mezi Uživateli nebo v souvislosti s tímto vztahem vzniknout.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Online platforma, Aplikace či jejich jednotlivé části nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 3. osob. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne.
 5. Aplikace je provozována tak jak je. Provozovatel je oprávněn změnit parametry Aplikace.
 6. Provozovatel není povinen zlepšovat, měnit ani jinak nahrazovat jakoukoli část Aplikace či pokračovat ve vývoji nebo spustit novou verzi Aplikace.
 7. Provozovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
 8. Uživatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Aplikaci. Provozovatel nenese odpovědnost za následky využití/zneužití dat Uživatelem, které Uživatel skrze Aplikaci získá, a ani neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která by mohla být 3. osobě způsobena na základě nebo v souvislosti s používáním Aplikace Uživatelem. Provozovatel nenese ani odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu, která by mohla být Uživateli způsobena na základě nebo v souvislosti s používáním Aplikace.
 9. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby ani výpadky ve spojení Online platformy a platforem 3. osob.

VIII. Vyloučení z poskytování služeb

 1. Provozovatel může odmítnout poskytování Licence Uživateli a /nebo ukončit Licenční smlouvu s Uživatelem, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií: (a) je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami, (b) je v rozporu s dobrými mravy, (c) porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv, (d) přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv Provozovatele a/nebo 3. osob, (e) přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran, (f) ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob, (g) je převážně komerční reklamou.
 2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Uživatele je výhradně na uvážení Provozovatele.
 3. Uživatel není oprávněn ukládat či sdílet data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Provozovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Uživatele písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Uživatel je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Uživatel toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn Službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služeb a těchto Podmínek je výhradně na uvážení Provozovatele.
 4. V případě, že Uživatel porušuje tyto Podmínky, je Provozovatel oprávněn okamžitě zrušit Uživatelský účet, zamezit Uživateli přístup k Aplikaci. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.
 5. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito Podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným Uživatelům Aplikace nebo 3. osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

IX. Doručování

 1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou Uživatelem v Registraci, popř. v Uživatelském účtu Uživatele, a na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V těchto Podmínkách, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
 3. V případě, že jsou tyto Podmínky k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 4. Provozovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se poskytování služeb spotřebitelům a na ochranu spotřebitele provádí a k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v rámci EU lze řešit podáním na EU online platformě.
 5. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 6. Smlouva včetně Podmínek je uložena a archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná 3. osobám. Ustanovení těchto Podmínek a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena. Smlouvu včetně těchto Podmínek poskytne Provozovatel Uživateli na vyžádání zasláním na emailovou adresu Uživatele.
 7. V případě dotazu k těmto Podmínkám a smlouvě poskytne Provozovatel Uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.
 8. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 3, resp. Městského soudu v Praze.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2017

Příloha: Pravidla ochrany osobních údajů